Soal Uts Ski Kelas 3 Semester 2 + Jawaban

Soal UTS SKI Kelas 3 Semester 2 + Jawaban - Soal Latihan UTS Sejarah Kebudayaan Islam Kls III MI Terbaru Disertai Kunci Jawabannya.

 Soal Latihan UTS Sejarah Kebudayaan Islam Kls III MI Terbaru Disertai Kunci Jawabannya Soal UTS SKI Kelas 3 Semester 2 + Jawaban

I. Berilah tanda silang (x) pada abjad a, b, c atau d pada balasan yang  kau benar !
1. Raja Abrahah berasal dari ...
a. Habasyah
b. Mekah
c. Mesir
d. Turki

2. Keadaan kota Mekah menjadi .... menjelang lahirnya nabi Muhammad saw
a. dingin
b. hujan
c. panas
d. tenang

3. Pemimpin pasukan bergajah ialah ...
a. Abrahah
b. Najasi
c. Namrud
d. Yahudi

4. Nabi yang dapat memberi syafaat pada umatnya ialah nabi...
a. Isa
b. Muhammad
c. Musa
d.Yusuf

5. Surat al-Fiil terdiri dari...ayat
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7

6. Allah mengabadikan kejadian penyerangan ka’bah oleh pasukan bergajah didalam al Qur’an surah ...
a. al-Fiil
b. al-Ikhlas
c. at-Taktsur
d. al-Quraisy

7. Robiul awal ialah bulan kelahiran ...
a. Nabi Muhammad
b. Nabi Nuh
c. Nabi Zakaria
d. Nabi Ya’qub

8. Muhammad artinya ialah ...
a. terbagus
b. terindah
c. terpandai
d. terpuji

9. Amul fiil artinya ialah ...
a. tahun baru
b. tahun sedih cita
c. tahun gajah
d. tahun masehi

10. Bidan yang membantu proses kelahiran nabi Muhammad SAW berjulukan ....
a. Aminah
b. Asiyah
c. Fatimah
d. Siti Syifa

11. Ka’bah ialah kiblat orang ...
a. Budha
b. Hindu
c. Kristen
d. Islam

12. Aminah ialah putri dari ...
a. Abu Tholib
b. Ibrahim
c. Hasyim
d. Wahab

13. Peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke Mekah diabadikan oleh Allah didalam al-Qur’an surat...
a. al-Fiil
b. al-Ikhlas
c. at-Takatsur
d. al-Quraisy

14. Burung ababil di utus oleh Allah untuk menghancurkan pasukan ...
a. bergajah
b. berkuda
c. bersenjata
d. militer

15. Kota Madinah dahulu berjulukan ...
a. Hijaz
b. Kuwait
c. Persi
d. Yastsrib

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. Selain kota daerah lahirnya nabi Muhammad Mekah juga daerah lahirnya agama ...
2. Hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah ialah aturan ...
3. Ibu nabi Muhammad SAW bernama...
4. Yang memberi nama Muhammad ialah kakeknya yang berjulukan ...
5. Ayah nabi Muhammad meninggal ketika nabi Muhammad berumur ... tahun
6. Surat Al-Fiil diturunkan ada  ... ayat
7. Wanita yang membantu proses persalinan nabi Muhammad saw berjulukan ...
8. Pasukan bergajah tiba ke Mekah dipimpin oleh raja ...
9. Ayah nabi Muhammmad saw ialah putra dari ...
10. Kiblat umat Islam ketika shalat adalah...

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat !
1. Sebutkan hari dan tanggal kelahiran Nabi Muhammad saw!
2. Bagaimana keadaan Nabi muhmmad ketika dilahirkan oleh Siti Aminah?
3. Siapakah nama perempuan yang menyusui nabi Muhammmad saw?
4. Apakah kendaraan raja Abrahah ketika hendak menyerang ka’bah?
5. Apakah arti dari “Muhammad”?

Kunci Jawaban

Demikianlah tentang Soal UTS SKI Kelas 3 Semester 2 + Jawaban diatas, biar bermanfaat. Sekian dan terimakasih.

0 Comments

Posting Komentar