Daftar Linieritas Mapel Rumpun Pai Dan Bahasa Arab Untuk Sertifikasi

Bagi anda para Guru Madrasah yang akan sertifikasi, khususnya untuk rumpun Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab, kali ini aku akan menunjukkan isu mengenai Daftar Linieritas Mapel Rumpun PAI dan Bahasa Arab untuk Sertifikasi.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Mapel PAI di Madrasah terdiri dari bermacam-macam jenis pelajaran. Di antara yang utama ialah Aqidah Akhlak, Al Qur’an hadits, Fiqh dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan lain sebagainya.

Bagi anda para Guru Madrasah yang akan sertifikasi Daftar Linieritas Mapel Rumpun PAI dan Bahasa Arab untuk Sertifikasi


Khusus untuk Mapel PAI dan Bahasa Arab memang memiliki hukum khusus yang berkaitan dengan linieritas pelajaran di dalamnya atau yang kerap disebut dengan Mapel serumpun.

Anda niscaya tahu, kalau untuk sertifikasi dikala ini, antara Mapel yang diampu dengan Ijazah Guru haruslah Linier. Linieritas antara mapel yang diampu dengan kompetensi akademik menjadi syarat utama biar seorang guru sanggup sertifikasi.

Apa itu Linieritas?


Yang dimaksud dengan Lineritas ialah kesesuaian antara Mapel yang diampu guru ketika mengajar dengan akta pendidik yang dimiliki (Ijazah) dan juga Nomor Registrasi NRG yang dipunyai oleh seorang guru.

Sedangkan yang dimaksud dengan rumpun mata pelajaran secara sederhana sanggup diartikan sebagai daftar mata pelajaran yang linier/serumpun dengan mata pelajaran tertentu.


Sebuah Mapel sanggup linier dengan Mapel lain. Termasuk juga untuk Mapel PAI dan Bahasa Arab. Di mana kedua Mapel ini diajarkan pada jenjang pendidikan MI, MTs, MA.

Linieritas dan rumpun Mapel yang diajarkan Guru ini ke depannya akan sangat berkhasiat untuk memenuhi kewajiban mengajar seorang Guru sertifikasi yaitu minimal 24 jam tatap muka.

Misalnya, ada seorang Guru dengan akta pendidiknya ialah Fiqh, namun sebab jumlah Rombel di Madrasah sedikit kesannya ia tidak sanggup memenuhi syarat minimal 24 Jam Tatap Muka apabila hanya mengajar Mapel Fiqh saja.

Namun sebab terdapat Mapel yang serumpun dengan Fiqh, menyerupai Aqidah Akhlak maka kekurangan jam Fiqh tersebut sanggup ditambah dengan Mapel Aqidah Akhlak. Sehingga batas minimal 24 JTM tersebut sanggup terpenuhi dan sertifikasi Guru sanggup cair.

Daftar Linieritas Mapel Rumpun PAI dan Bahasa Arab untuk Sertifikasi


Mengenai linieritas Mapel ini bekerjsama sudah diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya ialah KMA Nomor 103 Tahun 2015 yang membahas ihwal Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik.

Di dalam dalam PMA itu sudah diatur rumpun dan juga Daftar Linieritas Mapel Rumpun PAI dan Bahasa Arab yang linier dengan Mapel lainnya untuk Sertifikasi.

Daftar Linieritas Kode Mapel PAI dan Bahasa Arab sesuai KMA Nomor 103 Tahun 2015


Adapun Daftar Linieritas Kode Mapel PAI dan Bahasa Arab sesuai KMA Nomor 103 Tahun 2015 ialah sebagai berikut:

Bidang Studi Sertifikasi PAI

 • Kode Bidang Sertifikasinya ialah 030, 067, 127, 300   
 • Mapel yang Sesuai ialah Pendidikan Agama Islam, Aqidah Akhlak, Alquran Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih.

Bidang Studi Sertifikasi Alquran Hadist   

 • Kode Bidang Sertifikasinya ialah 022, 085, 093, 236, 711, 712  
 • Mapel yang Sesuai ialah Alquran Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir ilmu Tafsir, Hadis Ilmu Hadis.

Bidang Studi Sertifikasi Aqidah Akhlak   

 • Kode Bidang Sertifikasinya ialah 068, 069, 128, 235, 629, 712   
 • Mapel yang Sesuai ialah Aqidah Akhlak, Alquran Hadist, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu kalam, Tasawuf.

Bidang Studi Sertifikasi Fiqih   

 • Kode Bidang Sertifikasinya ialah 068, 069, 129, 133, 237, 271, 713   
 • Mapel yang Sesuai ialah Fiqih, Aqidah Akhlak, Alquran Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih-Ushul Fiqih, Qawaid-Fiqhiyah, Tarikh-Tasyri

Bidang Studi Sertifikasi Sejarah Kebudayaan Islam   

 • Kode Bidang Sertifikasinya ialah 068, 083, 117, 204, 238, 714   
 • Mapel yang Sesuai ialah Sejarah Kebudayaan Islam, Alquran Hadist, Aqidah Akhlak dan  Fiqih

Bidang Studi Sertifikasi Bahasa Arab   

 • Kode Bidang Sertifikasinya ialah 069, 085, 167, 239, 314   
 • Mapel yang Sesuai ialah Bahasa Arab, Nahwu, Shorof, dan Balaghah

Daftar Rumpun Mapel PAI dan Bahasa Arab sesuai Surat 360/Dj.I/Dt.I.I.1/PP.00/04/2017


Sesuai dengan Surat yang bernomor 360/Dj.I/Dt.I.I.1/PP.00/04/2017 tertanggal 17 April 2017,  Daftar rumpun Mapel PAI dan Bahasa Arab ialah sebagai berikut:

Mata Pelajaran Al Alquran Hadis   

 • Rumpun Mata Pelajarannya ialah Qira'ah Qur'an, Ulumul Qur'an, Ilmu Tajwid, Tahfidz al-Qur'an, Ulumut Tafsir, Tafsir, Hadis dan  Ulumul Hadis/ Musthalah Hadis

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak   

 • Rumpun Mata Pelajarannya ialah Aqidah / Tauhid, Akhlak, Ilmu Kalam dan Tashawuf

Mata Pelajaran Fiqih   

 • Rumpun Mata Pelajarannya ialah Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Faraidl dan Qaidah Fiqhiyah

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam   

 • Rumpun Mata Pelajarannya ialah Sejarah Kebudayaan Islam, Sirah Nabawiyah dan Tarikh

Mata Pelajaran Bahasa Arab   

 • Rumpun Mata Pelajarannya ialah Bahasa Arab, Imla', Qira'atul Kutub, Khath/ Tahsinul Khath, Hiwar, Sharaf, Nahwu, l'Ial, Qaidah Sharaf/ Qaidah l'Ial, I'rab, Qaidah I'rab, Imu Bayan, IImu Balaghah, IImu Mantiq dan Ilmu Arudl.
Demikianlah isu mengenai Daftar Linieritas Mapel Rumpun PAI dan Bahasa Arab untuk Sertifikasi yang sanggup kami sampaikan.

0 Comments

Posting Komentar